banner87

YARADILIŞ GAYEMİZ NEDİR?

 Yazar Emir Ali Sümbül'ün kaleminden, yaratılış gayemizi anlatan bugünkü köşe yazısı..

BURSA HABER 12.05.2020, 21:02 12.05.2020, 22:12
YARADILIŞ GAYEMİZ NEDİR?

 
 "Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.” (Duhân/38-39)

Yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimiz kullarını boşuna yaratmadığı gibi bu dünya imtihanında da başıboş bırakmamıştır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyâme/36)

Allahu Teala’nın kullarına olan nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün nimetleri insanoğlunun hizmetine sunulmuştur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı.” (Bakara/29)

İnsanoğlu dünya ve ahirette saadete erişebilmek için yaratılış gayesine uygun yaşamalıdır. Peki kendisine sayısız nimetler verilen insanoğlunun yaratılış gayesi nedir? Bu sorunun en güzel cevabını Rabbimiz şu ayetinde bizlere bildirmiştir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

“Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât/56)

Esas manasıyla ibadet; boyun eğme ve yönelme demektir. İbadet; zahir ve batın anlamda Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bütün söz ve amelleri kapsayan genel bir kavramdır. İbadet; Allah'ın elçileri vasıtasıyla emrettiği şeylere bağlanmak suretiyle O'na itaatte bulunmaktır.
Seyyid Kutub Zariyat Suresi 56.Ayeti şöyle tefsir etmektedir:
"Allah ‘a ibadetin anlamını ruhlara yerleştirmek. Yani, düşünceye şunu kesin olarak yerleştirmeli ki, ortada bir kul, bir de Rab vardır. Kul kulluk eder, Rab’be ise ibadet edilir. Bunun ötesinde hiçbir şey yoktur, ve ortada bu konumdan ve bu bakış açısından başka bir şey yoktur.
İbadet, vicdandaki her harekette, organların her işleyişinde, hayattaki her davranışta Allah’a yönelmektir. Bütün davranışlar ile samimi olarak Allah’a yönelmek, başka her türlü duygudan ve Allah’a ibadet etme motifi dışında her türlü motiften sıyrılmaktır. Ve yapılan ameller dini ibadet sembolleri yeryüzünü kalkındırmakla, yeryüzünü kalkındırmak da Allah yolunda cihatla, Allah yolunda cihad ise belalara sabretmek ve Allah’ın kaderine razı olmakla eşit hale gelir. Bunların hepsi ibadet demektir. Hepsi Allah’ın insanları ve cinleri yerine getirsinler diye yarattığı görevi gerçekleştirmek demektir. Ve bunların tümü, Allah’tan başkasına yönelmeyi bırakıp herşeyin, sadece O’na kulluğunda somutlaşan genel kanunlara boyun eğmek demektir. İşte o zaman, insan şu yeryüzünde yaşarken, burada Allah’ın kendisine vermiş olduğu bir görevi yerine getirmek için var olduğunu hissederek yaşar. Bu dünyaya o görevi yerine getirmek için belirli bir süre ile sınırlı olarak geldiğini, hissederek yaşar. Bu görevin ötesinde Allah’a itaattan başka dünyada hiçbir istek ve arzu, hiçbir gaye ve hedef düşünmeden dünyaya gelmesinin sadece O’na kulluk ve itaat ederek bu görevi yerine getirmek olduğunu hissederek yaşar. Bu görevin karşılığı ise duyulan iç huzuru, kendi durumundan ve amelinden hoşnutluk, Allah’ın kendisinden hoşnutluğu ve O’nun kendisini gözetmesi ile güven duymaktır. Sonra da bu, ahirette karşısına şereflendirme, nimet, ihsan ve büyük bir bağış olarak çıkacaktır. Ve işte o zaman, insan gerçekten Allah’a tüm gücüyle yönelmiş olur. O zaman, şu yeryüzünün tutsaklığından, engelleyici cazibelerinden ve akılları çelen tuzaklarından sıyrılarak Allah’a koşmuş olur. Gerçekten esaretten ve yüklerden kurtulmuş ve kendisini Allah’a adamış olur. Kainatta bulunacağı yere, Allah’a kul olma yerine yerleşmiş olur. Çünkü Allah onu kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır. İşte o zaman yaratılış gayesini yerine getirmiş, dünyaya geliş hedefini gerçekleştirmiş olur. İnsan, dünyevi zevkler için veya kullara kul olup Allah’tan başka otoritelere boyun eğmek için değil, sadece ama sadece Allah’a itaat edip O’nu ibadette tevhid etmek için yaratılmıştır."
Dünde bugün de insanlık tarihi varoluş amacından uzaklaşmış yanlış yönlere, yollara sapmış ve neticesinde tevhidi gerçekleştirememiş insanlarla doludur. İnsanlığın ebedi hüsrana uğramaması için tek kurtuluş yolu tevhidi hayatlarının merkezine almaları ve bu doğrultuda yaşamalarıdır. İşte bu, onların yaratılış hikmetidir. Kim Allah'a itaat ederse, mükafaatını eksiksiz olarak Allah'tan alır. Kim de Allah'a karşı gelirse, Allah kendisini en ağır şekilde cezalandırır. Allah hiçbir varlığa muhtaç değildir. Fakat bütün varlıklar her hal üzere O'na muhtaçtır. Çünkü O onları yaratan, onlara rızık verendir. Onları ancak bana ibadet etmelerini emretmek ve bana ibadete davet etmeleri için yarattım. İşte yaratılışın asıl gayesi budur. İnsan, dünyevi zevkler için veya kullara kul olup Allah’tan başka otoritelere boyun eğmek için değil, sadece ama sadece Allah’a itaat edip O’nu ibadette tevhid etmek için yaratılmıştır. Tüm kitablar bunun için indirilmiş, Adem (aleyhisselam)’dan beri tüm peygamberlerde bu amaç için gönderilmiştir. Ama ne yazık ki, bir çok insan, kendini unutmuş ve bu gayelerden gafil olarak sadece dünya hayatını rahat bir şekilde geçirmek için çabalar. Bütün kâinatın ibadetlerini temsil etme kabiliyetine sahip olduğu halde, sadece çevresindeki bir gurup insanın teveccühlerini kazanmayı ve kendisini onlara beğendirmeyi hayatına gaye edinir. Bir süre sonra kendisi de, o insanlar da dünyadan göçüp gitmekte ve bütün bu gayeler de onun bedeniyle birlikte âdeta toprağa gömülüp kaybolmaktalar. Amelleriyle imtihandan geçirilen ve Allah’a ibadet etmekle görevli olan insan, bu dünyada tercihini ortaya koyarak neye inandığını, ne yaptığını ve hangi yolun yolcusu olduğunu gösterecektir. İnsanın dünyadaki varlığı, bu sebep üzerine bina edilmiştir. Bugün etrafımıza baktığımızda, insan dışındaki bütün varlıkların varoluş hikmetlerine uygun fonksiyon icra ettiklerini görürüz. Güneş, kendi özelliklerini yansıtır ve kendisinden beklendiği şekilde ısıtır ve aydınlatır, ateş yakar, odun yanar, su söndürür, ağaç meyve verir... hakeza. İnsan ise Allah’a kulluk etmek üzere var edildiği için buna uygun özelliklerle donatılmıştır. Bunun için kendisine akıl ve manevi duygular verilmiştir. İnsandan akıl ve duyguları alırsanız, bedeni hiçbir işe yaramaz. Ancak ne yazıktır ki insan, akıl ve duygu sahibi olduğu halde varoluş hikmetine uygun hareket etmemektedir. Ancak her iş tabiatına uygun olmalıdır. Allah’a kulluk etmek için yaratılan insanın başka yollar edinmesi, varoluş gayesine aykırıdır. İnsan bu dünyada imtihandan geçirilmek üzere yaratıldığına ve Allah’a ibadet etmekle görevli olduğuna göre niyeti, sözü ve eylemleriyle bu istikamette yol almalı, Allah’a kulluğu hayatının merkezine koymalı ve Rabbini razı etmeyi amaç edinmelidir. Neticede bu imtihan sona erecek ve bu dünya hayatı son bulacaktır. Ancak insanlar tekrar diriltilecek ve bu dünyada yaptıklarından dolayı hesaba çekileceklerdir. Kim Allah’a iman etmiş ve salih amellerde bulunmuşsa cennete konacak, kim de asi olmuşsa o da cehenneme konacaktır. Bu hakikati beyan eden Zumer suresinde geçen ayetler şu şekildedir: 
68.Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.
69. Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.
70. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir.
71. İnkâr edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar da, "Evet geldi" derler. Fakat inkârcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.
72. Onlara şöyle denir: "İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!"
73. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selâm olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedî kalmak üzere buraya girin.

Boş hülyaları takip etmek, geçici olan şeylerin peşinden gitmek için mi yaratıldık sanıyoruz? Hayır! 
"Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?" (Mu'minun/115) 
"O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır." (Mülk/2)
Bunlar Allah tarafından Kur'ân'da bizlere ulaşan mesajlardır. 
Kur'an, Allah’ın mahlukata verdiği mesajdır.  
Düşünüp tefekkür etmemiz için...  
Bugün amel var hesap yok, Yarın hesap var amel yok. Dünyaya dalıp, ’’üç günlük dünya ‘’ diye ifade ettikleri dünyaya hiç ayrılmayacakmış gibi bağlanmayalım. Rasulullah (s.a.v) Tirmizide geçen bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor: ’’Dünya ile benim halim bir ağacın altında gölgelenip sonra da o ağacı terk edip giden yolcunun hali gibidir.’’ 
Hangi yolcu dinlenmek için dibine oturduğu ağacı sahiplenir ki?!

Evet, Yaratılışın en yüce gayesi, Allah'a iman ve onu tanımaktır. Bütün noksan sıfatlardan yüce ve en üstün sıfatlarla muttasıf olan Allah'ı, tanımak ve ona kulluk borcunu yerine getirmek, gönül huzurunun kaynağıdır: "Onlar inanmışlardır. Allah'ı zikretmeleri sebebiyle kalbleri huzura kavuşmuştur. Uyanık olun, kalbler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur" (Ra'd /28).

Allah’ım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde ibadet etmek için bize yardım et.
(Allahumme Amin)

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
31 Mart Yerel Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?
Namaz Vakti 27 Mayıs 2020
İmsak 03:42
Güneş 05:32
Öğle 13:06
İkindi 17:02
Akşam 20:30
Yatsı 22:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20